Uterine Cervix Metastasis in Lung Adenocarcinoma with Anaplastic Lymphoma Kinase Rearrangement
Sooa Choi, Chan Kwon Park, Shin Young Kim, Hyoung Kyu Yoon, Sang Mi Ro, Yunju Nam
Soonchunhyang Med Sci. 2015;21(2):142-145.   Published online 2015 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.15746/sms.15.033
Citations to this article as recorded by Crossref logo
ALK rearrangement: a high-frequency alteration in ovarian metastasis from lung adenocarcinoma
Rui Bi, Qianming Bai, Xiaoli Zhu, Xiaoyu Tu, Xu Cai, Wenhua Jiang, Xiaoli Xu, Shaoxian Tang, Huijuan Ge, Bin Chang, Yufan Cheng, Hualei Gan, Xiaoyan Zhou, Wentao Yang
Diagnostic Pathology.2019;[Epub]     CrossRef
Ovarian metastasis from lung adenocarcinoma with ALK-positive rearrangement detected by next generation sequencing: A case report and literatures review
Xuquan Jing, Feng Li, Xue Meng, Zhitong Liu, Jinming Yu, Bo Liu
Cancer Biology & Therapy.2017; 18(5): 279.     CrossRef